Lijden onder wereldse gezagsdragers

Man lijden vergeven

13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 1 Petrus 2:13-171

Een onrechtvaardige behandeling op de werkvloer is iets dat veelvuldig voorkomt. Hoe hier mee om te gaan is iets waar Petrus het in deze brief uitgebreid over heeft. Hij stelt dat dit soort situaties ons de gelegenheid bieden om in de voetsporen van Christus te treden door te lijden zonder terug te slaan (1 Petr. 2:21)2. Merk op dat Petrus het hier heeft over onredelijk lijden, niet over leed dat de consequentie is van onze eigen incompetentie, arrogantie of stommiteiten. Als we terecht worden bestraft moeten we dat uiteraard lijdzaam ondergaan.

In de praktijk ben je niet vrij om ongehoorzaam te zijn aan gezagsdragers, zelfs niet als middel om te krijgen waar je recht op meent te hebben. Je raakt soms ongetwijfeld in situaties verzeild waarin je niet krijgt wat je verdient – opslag, promotie, een kantoorplek met uitzicht, bijscholing of doorgroeimogelijkheden. Mogelijk heb je zelfs een werkgever die jou misleidt, tot onbetaald overwerk dwingt of straft voor de fouten van je leidinggevende. In zulke gevallen lijkt het misschien moreel geoorloofd om je werkgever met gelijke munt terug te betalen – bijvoorbeeld door je onterecht ziek te melden, persoonlijke uitgaven te declareren als zakelijke uitgaven, kantoorartikelen te stelen of er onder werktijd stiekem tussenuit te knijpen. Maar nee: “Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet” 1 Petr. 3:17.

God biedt je geen gelegenheid om terug te pakken wat je ten onrechte is ontnomen. Als je iemand bedriegt ter compensatie voor zijn of haar bedrog, maakt dat jouw gedrag niet minder verkeerd. “Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug” 1 Petr. 3:9. Christenen horen gezagsdragers met respect en eerbied te behandelen – zelfs als het harteloze en onrechtvaardige meesters zijn.

Waarom? Omdat het onze roeping als priesters is om mensen te zegenen. Dat kunnen we niet doen als we tegelijkertijd bezig zijn onszelf te verdedigen. Christus kon ook niet sterven om de wereld te verlossen en zichzelf tegelijkertijd verdedigen (1 Petr. 2:21-25)3. Natuurlijk schrok Christus er niet voor terug om macht uit te oefenen en gezaghebbers uit te dagen. Petrus doet hier dan ook geen poging het hele evangelie samen te vatten. Andere delen van de Bijbel onderstrepen Gods oproep tot verzet tegen onderdrukkende en onrechtmatige regimes, zoals de profeten in het Oude Testament. En onderwerping betekent niet altijd gehoorzaamheid. We kunnen ons ook onderwerpen aan het gezag door openlijk ongehoorzaam te zijn en de consequenties daarvan te aanvaarden, zoals Jezus deed. Petrus houdt ons hier, en op vele andere plekken in zijn brief, de zelfopoffering van Christus vooral voor als model.

Voetnoten

  1. 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig te keizer.
  2. 1 PETRUS 2:21(NBV) 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem
  3. DE EERSTE BRIEF VAN PETRUS 2:21-25 (NBV) 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.