In onze kerk een preek over werk? Lekker belangrijk…

Maakt het uit wat je als christen gelooft over je werk? En hoe heeft dat invloed op hoe je op je werk daadwerkelijk als christen functioneert? En als dat al zo is, so what? Laten we ons in de kerk vooral bezig houden met onze kerntaak: het evangelie verkondigen en Jezus navolgen.

Wie geen of slechts een vaag beeld heeft over de bedoeling van werk, leeft er ook naar. Veel christenen hebben dus het gevoel: de zondag staat apart, maandag begint de rauwe werkelijkheid weer. Feit is dat zeventig* procent van de kerkgangers niet ziet hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Ze ervaren dus een kloof tussen de zondag en de maandag.

Daarentegen vinden bijna alle voorgangers het belangrijk dat mensen hun geloof in hun werk integreren, maar slechts een derde* vindt dat ze goed zicht hebben op het dagelijks werk van gemeenteleden. De meeste predikanten en voorgangers werken fulltime in het koninkrijk van God. Ze staan op behoorlijke afstand van het bedrijfsleven. Hoe zien zij werk eigenlijk in het licht van Gods Koninkrijk? En wat brengen ze daarvan over? En hoe belangrijk is dat dan?

Hoe anders zou het zijn als christenen niet alleen theoretisch en theologisch weten dat je 24-7 (dus altijd en overal) christen bent, maar ook gaan inzien dat God hun werk werkelijk belangrijk vindt. Dat zij een vertegenwoordiger van Gods koninkrijk zijn bij hun collega’s. Dat Jezus zegt dat zij zout en licht zijn. Het gaat in Nederland om zo’n 400.000 christenen (gesteld dat ongeveer 5% van alle werkende mensen christen is), letterlijk overal in onze maatschappij. Stel je eens voor hoe Nederland eruit zou zien wanneer alle christenen hun (letterlijk) door God gegeven plaats zouden innemen?!

Laten we het bij deze constateringen en wensbeelden of gaan we er iets aan doen? Een eerste stap kan zijn om het weer in de kerk bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door te pleiten om mee te doen met de jaarlijkse themazondag Christen-zijn op je werk – dit jaar voor de 10e keer op zondag 10 november. In de praktijk zijn er nogal eens redenen om niet mee te doen. Zoals ‘wij hebben ons eigen programma’, ‘niet weer een themazondag, we hebben al de Michazondag, de Israël zondag, de Vredeszondag’, ‘we zien het belang hiervan niet in’ en ‘dit komt nu niet uit’. Soms moet je in je kerk dus wat extra lobbyen en alternatieven aandragen…

Zo’n themazondag is heel gemakkelijk te doen. Er staan op de website christenzijnopjewerk.nl immers preekvoorbeelden, bijbelgedeelten, liederen, filmpjes, geschikte boeken voor een gespreksgroep, enz. enz. Dat kan elk jaar op deze themazondag, altijd de eerste zondag na Dankdag voor Gewas en Arbeid, tijdens een biddag- of dankdagdienst of tijdens een themadienst door het jaar heen.

Gods verlangen is om ons tot zegen te laten zijn in ons dagelijkse leventje op ‘t werk. Vraag Hem om Zijn leiding en bemoedig andere christenen hierin. 

* Cijfers afkomstig van de website ‘Theology of Work’, een initiatief van Redeemer Church in New York