Vrijgevigheid is niet optioneel

Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië:

2ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. 3Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 2 Korintiërs 8:1-9

Paulus begint deze passage met te wijzen op de voorbeeldige vrijgevigheid van de kerken in Macedonië en dat hij vervolgens niets minder van de Korintiërs verwacht. De gelovigen in Korinte zouden er op dezelfde manier naar moeten streven om royaal te zijn in de “gave” (Grieks charis) van vrijgevigheid zoals zij zijn in de overvloed aan geloof, het vermogen om de waarheid te spreken, kennis, enthousiasme en liefde. De term “gave” heeft hier een dubbele betekenis. Het betekent “geestelijke gave”, de deugd van vrijgevigheid die God hen gegeven heeft, en het refereert aan “donatie”, het geven van geld voor de collecte. Dit laat loepzuiver zien dat vrijgevigheid geen optie is voor christenen maar deel uitmaakt van het werk van de Heilige Geest in ons.

Een vrijgevige instelling op de werkvloer is als smeerolie, het loopt soepeler op verschillende niveaus. Werknemers die ervaren dat werkgevers vrijgevig zijn zullen sneller offers willen brengen voor de organisatie mocht dit nodig zijn. Collega’s die vrijgevig zijn binnen het team maken als het ware een vangnet voor zichzelf en zorgen voor plezier en voldoening in het werk voor iedereen.

Vrijgevigheid heeft niet altijd met geld te maken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld vrijgevig zijn en tijd vrijmaken om werknemers te coachen, in een prettige, mooie werkplek te voorzien of mogelijkheden voor training en ontwikkeling aan te bieden. Andere voorbeelden zijn: echt luisteren naar iemand met een probleem of klacht of een ziekenbezoekje brengen aan een familielid van een werknemer. Collega’s kunnen vrijgevig zijn door anderen te helpen hun werk beter te doen, ervoor te zorgen dat niemand in het team zich buitengesloten voelt of op te komen voor degenen die geen recht wordt gedaan, het tonen van echte vriendschap, het delen van complimenten, excuses aanbieden als je iemand hebt beledigd en simpelweg de namen te kennen van collega’s die anders misschien niet eens door ons zouden worden gezien.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Deze blog is een vertaling en bewerking van: Generosity is not optional.