Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt

signs right wrong good bad 1172209

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Matteüs 7:1-5

Jezus spoort ons aan realistisch naar onszelf te kijken. Een eerlijke kijk op onszelf weerhoudt ons ervan een ander te minachten of te veroordelen.

Op de werkvloer lijkt dit misschien een probleem op te werpen. Een succesvolle uitvoering hangt dikwijls af van de inschatting van de persoonlijkheid en het functioneren van andere mensen. Leidinggevenden moeten hun ondergeschikten beoordelen en – in sommige organisaties – andersom. We moeten vaak beslissen wie we vertrouwen, wie we in dienst nemen, wie we verkiezen als partners en bij welke organisaties we ons aansluiten. Het woord huichelaar in vers 5 en de terechtwijzing “verwijder eerst de balk uit je eigen oog,” maken echter duidelijk dat Jezus zich uitspreekt tegen onjuist of onnodig oordelen, niet tegen deugdelijke evaluatie.

Het probleem is dat we continu onbewust oordelen. Onze waarneming is allerminst objectief. Wij zien de werkelijkheid vanuit ons eigen gekleurde denkkader, gevormd door onze natuur, ervaringen en ideeën over de werkelijkheid.

Het is wellicht onmogelijk om op eigen houtje korte metten te maken met deze gekleurde oordeelsvorming. Daarom zijn consistente, op feiten gebaseerde assessment systemen zo belangrijk op de werkvloer. Een goed beoordelingssysteem vereist dat managers concrete functioneringsbewijzen verzamelen, dat zij verschillen in beleving met werknemers bespreken en gemeenschappelijke vooroordelen herkennen.

In de persoonlijke omgang met collega’s – zonder hiërarchische structuur – kunnen we een soortgelijke onbevangenheid bereiken door onszelf af te vragen “Welke rol heb ik daarin” wanneer we onszelf betrappen op een oordeel over anderen. “Welk bewijs leidt mij naar die conclusie? Welk voordeel levert dit oordeel mij op? Wat zou die persoon zeggen in respons op dit oordeel?” Belangrijk is om keer op keer te reflecteren op ons oordelen en na te gaan in hoeverre het recht doet aan de ander.

De tekst van deze blog is ontleend aan de website www.theologyofwork.org en is bewerkt door Caroline Oosterwijk, Krista Vreugdenhil en Siebe Hendriksen, studenten aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Door het plaatsen van deze en vergelijkbare blogs wil het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE nagaan of er in Nederland behoefte is aan dergelijke theologische bijdragen.

Deze blog is een vertaling en bewerking van: Do Not Judge, so that You May Not be Judged.